REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOLT

Data publikacji: 19.09.2019r

 

Sklep internetowy BOLT działający pod adresem htttps://bolt.sklep.pl należy do firmy BOLT Dominik Bartocha NIP: 113-236-08-13 z siedzibą przedsiębiorstwa pod adresem ul. Skrajna 32B/19 05-091, Ząbki

Kontakt ze sklepem możliwy jest:

 • mailowo; adres poczty elektronicznej: biuro@bolt.sklep.pl (od poniedziałku do piątku);
 • pod adresem BOLT  ul. Skrajna 32B/19, 05-091, Ząbki

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Sklep – prowadzący przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem http://bolt.sklep.pl oraz jego podstronach,
 • Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca,
 • Sprzedawca –  BOLT Dominik Bartocha NIP: 113-236-08-13 z siedzibą przedsiębiorstwa pod adresem ul. Skrajna 32B/19 05-091, Ząbki
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • Regulamin- niniejszy regulamin, dostępny pod adresem 
 • Dni Robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz.93 ze zm.),

2. Postanowienia wstępne

 1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązku Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, konieczny jest dostęp do internetu i posiadania aktywnego i sprawnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są określone w polskich złotych.

3. Zasady dokonywania zakupów

 1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi na odległość drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca, przed dokonaniem zakupu przekazuje Kupującym następujące informacje:

a) dokładny opis produktu,

b) cenę produktu – podana cena jest kwotą brutto,

c) opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe,

d) łączną kwotę zamówienia z wybraną dostawą,

e) sposób i termin zapłaty,

f) sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 1.  Dokonywanie zakupu Produktu przez Kupującego nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. W celu złożenia zmówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt lub produkty, które mają być przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”,

b) kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” z widoku koszyka,

c) zalogować się do swojego konta, założyć konto za pomocą formularza rejestracyjnego lub dokonać zakupu jako gość (nie dotyczy to Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia),

d) podać dane do wysyłki oraz dane do faktury – jeśli Kupujący korzysta z wcześniej uzupełnionego konta może wybrać  zapisane dane  lub wpisać nowe,

e) wybrać metodę dostawy i płatności,

f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

g) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

 1. Przy złożeniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany podać następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) dane adresowe do wysyłki.

 1. Ceny wyświetlone w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględniają koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją.
 2. Cena zakupionego produktu to cena obowiązująca w chwili złożenia na niego zamówienia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Kupujące.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego, z zastrzeżeniem poniższych informacji o:

a) Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Kupującego danych w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep podejmuje wszelkie możliwe kroku w celu wyjaśnienia wątpliwości,

b) w  przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4. Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

b) za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej.

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi go w Regulaminie.
 2. Zamówienie nadawane jest pod adres wskazanym w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeśli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 3. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwa do sześciu Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę, tj. zakończenia czasu realizacji zamówienia.
 4. W przypadku widocznego uszkodzenia paczki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenie przesyłki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków towaru.
 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) szybka płatność 

5. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z zasadami dokonywania zakupów (§3 Regulaminu), na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Przy wyborze metody płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania go do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Gdy zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt czas jego realizacji określa najdłuższy wskazany czas realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, tj., od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego z zastrzeżeniem § 3 ust. 10.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego zrealizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z formami dostawy przedstawionymi w § 4 ust. 1.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależy od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zrealizowania zamówień zindywidualizowanych.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek poinformowania Sprzedawcę o tej decyzji za pośrednictwem oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie to może być wysłane drogą elektroniczną bądź za pomocą operatora pocztowego.
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: BOLT Dominik Bartocha ul. Skrajna 32B/19 05-091, Ząbki lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracane zamówienie. Odsyłane zamówienie należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenia w transporcie.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały wykorzystane przy realizacji zamówienia, chyba że Konsument wyrazi chęć skorzystania z innego rozwiązania. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.

7. Reklamacje / Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli sprzedany produkt posiada wady, Kupujący może:

a)zażądać wymiany produktu na wolny od wad,

b)zażądać usunięcia wady,

c)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy.

 1. W chwili stwierdzenia wady produktu Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę jednocześnie określając swoje roszczenia związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji na ustosunkowanie się do niej.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem ____________________________________
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy ujęte w  kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 ze zm.).

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowego sposobu rozpatrywania roszczeń konsument ma możliwość dochodzenia swoich praw poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) skorzystania z platformy Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Więcej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie https://uokik.gov.pl.

10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności pod adresem bolt.sklep.pl/content/7-polityka-prywatnosci

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu,
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z Kodeksem cywilnym i ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827 ze zm.) pierwszeństwo mają przepisy ustawy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz. U. 2014 poz. 827ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).